Duyurular

YENİ YAPILANDIRMA KANUNU

Bilindiği üzere, 17.11.2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakların (adli para cezaları hariç) anılan kanun kapsamında yapılandırılabileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında; “4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri, …. gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir…" açıklaması yer almaktadır. Bu itibarla, 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan devlet hakkı ve ruhsat bedellerinden vergi dairesine intikal etmiş olanların yapılandırılması mümkün hale gelmişti.

Bu defa, 09/06/2021 tarihinde yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ile 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zamları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları, belediyelerin amme alacakları yapılandırılabilecektir.

Bu çerçevede, 7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakların (adli para cezaları hariç) anılan kanun kapsamında yapılandırılabileceği ifade edilmiş olup 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan “devlet hakkı ve ruhsat bedelleri” bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında ise “29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci, geçici 26 ncı ve geçici 28 inci maddeleri kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere, ilgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30/4/2021 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde başvurulması ve ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” ifade edilmiştir.

Madencilik sektörünün pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıların önüne geçebilmek adına sektörün ekonomik olarak gelişmesini ve canlanmasını sağlayacak çalışmalarını aralıksız yürüten Birliğimizin girişimleri sonucunda, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı onayına tabi ruhsat ve orman izinleri sonucu tahakkuk eden, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan tahsil edilmesi gereken orman bedelleri olarak nitelendirilen ödemelerimiz de yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir.

Ayrıca yapılandırmadan yararlanmak üzere talep eden ruhsat sahiplerinin hak kaybı yaşamamaları adına, devlet hakkı ve ruhsat bedeli borçlarının 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip için ilgili makamlara başvuru süresi içinde intikal ettirilmesi hususunda ilgili Bakanlık ve kurumlarla görüşülmüştür.

EK: 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” metni (23 sayfa)

Icon 1
Icon 2
Icon 3
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7