04
NIS
2015

Partiler uzlaştı, madene yaşam odası geliyor

yasam odasiMadenlerde sığınma odalarının kurulması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki verildi.

Soma ve Ermenek’te yaşanan maden facialarının ardından sıkça gündeme gelen ‘yaşam odaları’ için ilk adım atıldı. Meclis’te görüşülen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’na eklenen yeni bir maddeyle madenlerde sığınma odalarının kurulması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki verildi.

Soma ve Ermenek’teki maden kazalarının ardından hükümetin Meclis’e gönderdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın TBMM tatile girmeden kanunlaşması konusunda iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma sağlandı. Milletvekilleri bu dönemin son mesailerini 89 maddelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarı için yaparken tasarıda önemli değişikliklere de gidildi. Kabul edilen önergeye göre maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği, bu odaların teknik özelliklerine dair esas ve usuller Çalışma Bakanlığı tarafından bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tazminatsız çıkarma yok

İş güvenliğine uymayan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağı gibi işsizlik sigortası ödeneğinden de yararlanamayacak şekilde işten çıkarılmasına ilişkin madde tasarıdan çıkarıldı. Muhalefet partileri söz konusu düzenlemeyi işveren tarafından suistimal edilebileceği için eleştiriyordu. Madde, çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, işle ilgili güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle ayrı ayrı üç defa yazılı olarak uyarılması halinde, iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih hakkı doğmasını düzenliyordu.

Aftan geri adım atıldı

Tasarıdan çıkarılan diğer bir madde ise söz konusu kanun yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlerin geriye dönük idari para cezalarının affedilmesine yönelikti. Söz konusu madde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işverenlere koşullu af getiriyordu. Düzenlemeden 400 bin civarında işverenin faydalanacağı belirtiliyordu.

Takdir hakkı kaldırıldı

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde, kusuru yargı kararıyla tespit edilen işverene mahkeme tarafından kusuru oranında 2 yıla kadar kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin maddede de değişikliğe gidildi. Yasaklama süresinde takdir hakkı kaldırılarak işverenin 2 yıl süreyle ihalelerden yasaklanması yönünde düzenleme yapıldı. Tasarıda yapılan diğer bir değişiklikle üretim zorlamasının durdurma sebebi sayılmasına ilişkin düzenleme sadece kamudan ihale alınan işlerde değil ihale ile alınan bütün işleri kapsayacak şekilde genişletildi. İşyerlerinde meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların iyileştirilmesi ve tespit edilen ancak işveren tarafından giderilmeyen acil ve hayati tehlike gösteren eksiklik ve aksaklıkların bakanlık dışında çalışan temsilcisine varsa yetkili sendika temsilcisine bildirimi yönünde de tasarıda değişiklik yapıldı.

CANAN SAKARYA – DÜNYA