11
OCA
2016

Maden Kanunu’nda değişiklik

maden-kanunu-uygulama3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler 18 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 6592 sayılı yasa olarak yürürlüğe girmiştir.

             Anılan kanunun 13. maddesinde yapılan düzenleme ile “Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir.” hükmü amirdir. Ayrıca “Ruhsat bedelinin tamamlattırılması” başlıklı Geçici Madde 21’de “Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğünün 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacağı, ruhsat bedelinin süresinde yatırılmaması hâlinde 13. madde hükümleri uygulanacağı, ruhsat bedelleri yatırılan ruhsatların teminatlarının iade edileceği” ifade edilmiştir.

MADEN KANUNU 13. MADDE VE GEÇİCİ 21. MADDE

Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımlar: (1)

 Madde 13 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/9 md.) Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.

 Ruhsat bedelinin tamamlattırılması:

Geçici Madde 21 – (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.) Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğü 1/1/2016 tarihinde başlar. Ruhsat bedelinin süresinde yatırılmaması hâlinde 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Ruhsat bedelleri yatırılan ruhsatların, ruhsat teminatları iade edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teminat iradı yapılması gerekmesine rağmen yapılamayan veya teminat irat işlemleri başlatılıp sonuçlandırılamayan işlemler için bu Kanuna göre uygulanmamış teminat iradı kadar idari para cezası uygulanır. Teminat iradı işlemleri nedeniyle iptal durumuna gelmesine rağmen iptal edilmeyen ruhsatların iptal işlemleri sonuçlandırılır.