08
ŞUB
2015

Maden işçisine çifte sigorta

maden iscisi

Maden ocaklarında çalışanlar artık ferdi sigorta yoluyla da güvenceye alınacak. Sektörde sigorta zorunluluğu olası kazaların önüne geçecek. Karar 6 Şubat itibariyle Resmi Gazetede yayımlandı. İlgili kurumların tüm hazırlıklarının tamamlanması için ise yürürlülük tarihi Mayıs 2015 olarak belirlendi.

İŞVEREN YAPTIRACAK

Karara göre yer altı ve yerüstü kömür madenciliği ve her türlü yeraltı madenciliğinde üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu hale getirildi. Sigortayı söz konusu faaliyetleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler yani işverenler yapacak. Sigorta poliçesi yaptırmadan veya yürürlükte bir sigorta poliçesi bulunmadan işveren faaliyette bulunamayacak veya faaliyetlerine devam edemeyecek.

SİGORTA ŞİRKETLERİ MECBUR

Türkiye’de faal olan ve bu konuda hizmet veren tüm sigorta şirketleri gelen sigorta taleplerini yapmak zorunda olacak. Poliçeye ilişkin fiyat belirlemesini Hazine Müsteşarlığı yapacak.

Sigorta şirketleri gerek yeni üretim yapacak gerekse faal durumda olan işletmeleri belli periyotlarda incelemeye alacak. Risk görülen durumlarda teminatlar riskin giderilmesine kadarki sürede askıya alınacak. Durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına ve madeni işleten gerçek ve tüzel kişilere bildirilecek.

RİSK DENETİMİNİ EKSPER YAPACAK

Tür­ki­ye Si­gor­ta Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Meh­met Kal­ka­van ha­li ha­zır­da risk de­ne­ti­mi­ni risk mü­hen­dis­le­ri­nin yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek şöy­le ko­nuş­tu: “ An­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­da bu de­ne­ti­min si­gor­ta şir­ke­tin­ce de­ğil, si­gor­ta eks­per­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı ka­rar­laş­tı­rıl­mış du­rum­da. Bu çok özel­lik­li bir de­ne­tim ve bu ko­nu­da yet­ki­len­di­ri­len ki­şi­le­rin bu ko­nu­da do­na­nım­lı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Si­gor­ta eks­per­le­ri si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin de­vam­lı su­ret­te iş yap­tık­la­rı; alan­la­rın­da uz­man ki­şi­ler ol­sa da bu ko­nu­da se­çi­le­cek eks­per­le­rin bel­li bir eği­tim sü­re­cin­den geç­me­le­ri ge­re­ki­yor.”

Emine AÇAR – BUGÜN