23
KAS
2015

Danıştay, 2012 Genelgesi’ni hukuka aykırı buldu

Ocaklarda üretim durdu, madencileri işsizlik korkusu sardıKonya 2. İdare mahkemesi bir başvuru üzerine Kanunla belirlenmiş madencilik izinlerini bir genelge ile Başbakanlık bünyesine alan, izinleri donduran, Haziran 2012 genelgesini geçersiz kılıp, başvuran madenciyi kanuna göre haklı buldu.

Konya 2. İdare mahkemesi bir başvuru üzerine Kanunla belirlenmiş madencilik izinlerini bir genelge ile Başbakanlık bünyesine alan, izinleri donduran,  Haziran 2012 genelgesini geçersiz kılıp, başvuran madenciyi kanuna göre haklı buldu.

Konya 2. İdare Mahkemesi bir başvuru üzerine Başbakanlık genelgesini geçersiz kılan bir karar almış. Maden Mühendisi Selahattin Kaya’nın  ilettiği mahkeme kararına göre;

Konya Selçuklu’da çimento kili üretimi için 23 Mayıs 2013 tarihinde işletme ruhsatı talebi için Maden İşleri Genel Müdürlüğü İşletme dairesi başkanlığına sunulmuş. Kanuna uygun şartlara haiz olmasına karşın, Başbakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek,Maden işleri Genel müdürlüğünün, MİGEM’in  başka bir gerekçe sunmadan başvuruyu rededip, ruhsatı iptal ettiğini ruhsat sahibine bidirmesi üzerine, firma  Konya idare mahkemesinde başvurup Migem’in ruhsat iptal kararının  iptalini isteyerek dava açmış. Mahkeme davacıyı haklı bulup, Başbakanlık genelgesinin işletme ruhsat hakkı doğmasından sonra yayınlandığını ,“ Kanunla kazanılmış hakkın genelge ile kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğunu” belirtilerek, 116 liralık yargılama ve 660 liralık avukat ücretinin idareden alınarak davacıya verilmesini Danıştay’da temyiz yolu açık şekilde karara bağlamış.

 Başbakanlık madencilik genelgesinin aksine hüküm veren mahkeme kararında şöyle deniliyor:

“Kanun hükmünde arama ruhsat süresi sonuna kadar projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğacağı ve projede eksiklik olması halinde ise eksikliğin belirtilen sürede tamamlanacağı hükmüne yer verildiği, 16.06.2012 tarih 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ise Başbakanlıktan izin alınması şartınıın getirildiği, olayda, kanunda öngörülmeyen, Kanun hükmünü ve kişilerin kanundan doğan haklarını  sınırlayan genelge, yönetimin idari düzenleme ile getirilmesine de olanak bulunmadığından 3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri kapsamında işlem tesis edilmesi gerekirken, Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına genelge kapsamında talebin uygun bulunmadığı gerekçesiyle davacı isteminin rerddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

http://www.madenmuhendisleri.org/