06
TEM
2015

2009/5 sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Hk

2009-5 sayili tebligT.C Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 23.06.2015 tarih ve 79734 sayılı yazıda; 30/12/2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”in 18 inci maddesinde “Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.” hükmünün amir olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2010/231 sayılı Müsteşarlık Makam Onayı eki “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlükten kaldırılması ve ekte yer alan “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlüğe konulması hususu Bakanlık Makamının 22.06.2015 tarihli ve 4238 sayılı onayı ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

EKLER:

2009-5 sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
2009-5 sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Karşılaştırma Tablosu