13
HAZ
2016

15.000 ton yaş kalsine pirit ihalesi hk.

eti maden isletmeleriEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden gelen duyuruda 15 bin ton yaş kalsine piritin ihale edileceği duyurulmuştur.

1- Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün Sülfürik Asit Fabrikasında,
sülfürik asit üretimi esnasında elde edilen toplam 15.000 yaş ton kalsine pirit, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve saatleri içerisinde;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  • Pazarlama ve Satış Dairesi

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No : 1/A
06010-Etlik/Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 23 42

adreslerinden 100,-TL bedelle temin edilebilir. Şartname bedeli TC Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi TR06 0001 0017 4537 7122 4562 98 nolu hesaba yatırılabilir.
3- Geçici teminat : Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla istekliler, muhammen bedeli dikkate alarak teklif ettiği bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4- İhale tarihi 21.06.2016 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 21.06.2016 tarihi, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermiş olmaları gerekir.
5- Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, İhale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

EK: PİRİT İHALESİ